Przedszkole nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu

37-700 Przemyśl

ul. Borelowskiego 9

Tel: (16) 670 81 85

pm14@um.przemysl.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 Drodzy Rodzice!

Listy dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola są już dostępne. Kolejnym etapem jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (tylko dzieci z nowego naboru). Termin, zgodnie z harmonogramem, mija  18 kwietnia 2019r.

Zapraszamy!

 

 

Nabór trwa od 1 marca do 22 marca 2019r.
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl

 

                          

Nasza oferta:                                                                                              

 

Przedszkole nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu , ul . Borelowskiego 9, http://p14przemysl.szkolnastrona.pl/

 

Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego jest typową placówką osiedlową  położoną w pobliżu Szkoły Podstawowej
Nr 14. Mieści się na parterze bloku Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do zajęć i zabaw w przedszkolu przeznaczone są trzy sale Przedszkole  ma do dyspozycji osiedlowy plac zabaw, z którego chętnie korzystają  dzieci. Przedszkole jest czynne od godz.6.30 do godz. 16.00. Odpłatność za wyżywienie wynosi 6 zł dziennie. Godzina powyżej realizacji podstawy programowej  (5 godz.) to koszt 1 zł . Dzieci 6 –letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne bezpłatnie.

 

Zapewniamy:

 

 

Rodzicom :

Dzieciom:

Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.

Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.

Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.

Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

 

  

 

 

 

 

Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw.

Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.

Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.

Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania
z ciekawymi ludźmi.

Udział dzieci w konkursach,
w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.

Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne
z oczekiwaniami rodziców.

Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

 

 

                                                                                                                                      

 

Co jest dla nas ważne?

 

 

dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej

rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą, smacznie i zdrowo się odżywiamy

wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek

dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich

wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową

rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie

kształtujemy podstawowe powinności moralne

 

 

dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia

kształtujemy umiejętności logicznego myślenia
i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych

kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną

tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym

ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych

kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej

tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości        szkolnej

Zapraszamy do naszego przedszkola !

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO  PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 I.      Zasady Rekrutacji

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają w przedszkolu deklarację  o koontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzed poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu  składania deklaracji o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego, zostanie  ustalona liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku przedszkolnym (3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla

3. Termin składania wniosków- od 1marca 2019r. do 22 marca 2019 r.

4.Formularz wniosku jest dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego, na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandytat.vulcan.net.pl/przemysl. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Wniosek można także pobrać z ww. strony internetowej lub otrzymać w przedszkolu i wypełnić metodą tradycyjną. Rodzice są zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku.

5.Rodzic ma prawo wskazania trzech przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

6.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo. W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są po uwagę kryteria ustawowe, o których mowa w punkcie II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie, lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne, o których mowa w punkcie III.

7.W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

8.Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

9.W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną.

10.Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

11.Oświadczenia składa się w oryginale, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

12.W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach
o spełnieniu kryteriów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w każdym przedszkolu, może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

13.Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od  1 marca 2019 roku do 22 marca 2019 roku  w godzinach pracy przedszkola.

14.Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 15. 04.2019 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu.

15.W przypadku podania we wniosku adresu e-mail, rodzic otrzyma informację o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku przez komisję rekrutacyjną oraz informację o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do przedszkola.

16.Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 15 kwietnia 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku.

17. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

UWAGA

W sytuacji nieprzyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka uprawnionego do wychowania przedszkolnego do żadnego z przedszkoli/oddziału przedszkolnego wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Przemyśla przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. W  przypadku chęci skorzystania ze wskazanego przedszkola, rodzic/opiekun prawny winien zgłosić się do danego przedszkola celem złożenia wymaganych dokumentów.

 

Rekrutacja uzupełniająca

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz w dalszej kolejności kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.

19.Rekrutacja uzupełniająca odbywa się zgodnie zasadami i kryteriami opisanymi powyżej. Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające wraz z liczbą wolnych miejsc zostanie opublikowany 27 maja 2019 r. na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandytat.vulcan.net.pl/przemysl.

20.Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej - od 27 maja 2019 r. 31 maja 2019 r.

 

 

Tryb odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

21.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

23. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

24. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi.

 

 HARMONOGRAM  NABORU

L.p         

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019r.  do 22.03.2019 r.

od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 z pózn. zm.)

od 01.03.2019 r. do 22.03.2019 r.

od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019 r.

17.06.2019 r.

 

                                                               

                        

 

                                     

                                  

 

 

 

 

 

4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli  przyjęcia w postci pisemnego oświadczenia

od 15.04.2019r.

do 18.04.2019r.

od 17.06.2019r.

do 21.06.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2019 r.

25.06.2019 r.

 

 

 

 

 

II.           Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego

 

I ETAP

 

Lp.

               Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 i 1948)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

50

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583,1860)

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.           Kryteria lokalne określone w Uchwale Rady Miejskiej brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego

 III ETAP

  Lp.

                             Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1.

dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

      25

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 2.

dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

      12

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

       4

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny  ubiega się o przyjęcie do przedszkola

      3

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

     2

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

     1

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów


 

  

 

Słowniczek

 

Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Dochód - Pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

    

NA GÓRĘ